OSGB

OSGB

OSGB

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sonrasında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nin önemi arttı. Ülke çapında OSGB ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim kurumları sayısı binlere yaklaştı. Bu birimlerin nasıl denetleneceği ve kontrol edileceği ise herkesin merak ettiği, sıkça soruya konu olan bir husus. Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir, Ortak sağlık ve güvenlik birimleri nasıl açılıyor, Ortak sağlık ve güvenlik birimi ve eğitim kurumları nasıl denetleniyor, tüm okurlarımızı bilgilendirecek şekilde ayrıntılı olarak açıklayalım.

 

OSGB AÇILIMI NEDİR? OSGB AMACI NEDİR? OSGB NEDİR? (ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ NEDİR?)

Osgb açılımı ortak sağlık ve güvenlik birimi olan bir kısaltmadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin belgelendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri en az 50 kişi çalıştıran işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği osgb hizmetlerini yerine getirmek maksadı ile kurulmuş belli standartlara bağlı prensipler gözetmekle yükümlü olan kuruluşlar ya da departmanlardır. En küçük birimi bir işyeri doktoru, bir iş güvenliği uzmanı(sanayi tipi müesseselerde) ve yardımcı personelden oluşmaktadır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
a) İşçilerin sağlık gözetimi,
b) Çalışma ortamının gözetimi,
c) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
d) İlk yardım ve acil müdahale
e) Kayıt ve istatistik, görevleri ile benzeri diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler. İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir.  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ilk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. İşyerinde 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ilk yardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilk yardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder. Ortak sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalışma planı için, yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak işbirliği ilkesine uygun yıllık çalışma planı hazırlar ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir bir nüshası birimce kayıt altına alınır. Ortak sağlık güvenlik birimi yıllık değerlendirme raporu için, işyerindeki sağlık ve güvenlik gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve belirtilen örneğe uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderir. İşveren ortak iş sağlığı ve güvenliği birimi hizmetini aldığı danışman firma ile yönetmelikte belirlendiği şekilde sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme 3 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalardan biri işverende, biri firmada kalır ve biri de Genel Müdürlüğe gönderilir.

OSGB NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen birimleri ifade eder. 6331 sayılı kanun uyarınca İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Ortak sağlık birimi yönetmeliği gereğince işverenin belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini bizzat kendisinin üstlenebilmesi de mümkündür. Öte yandan çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması ve işverenin de iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için belirlenen nitelik ve gerekli belgeye sahip olmaması halinde ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının Ortak sağlık ve güvenlik birimi’lerinden hizmet satın alınarak yerine getirebilir. Osgb fiyatları hizmet alacak firmanın tehlikelilik durumu, personel sayısı ve coğrafi şartlara göre osgb fiyatları farklılık gösterebilir. Firmanın osgb fiyatları işçi başına göre net ücret olarak hesaplanır.Bu da hizmet alacak firmanın büyüklüğü ve işçi sayısına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda az tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb ücretleri, tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb ücretleri, çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net osgb fiyat listesi 3 kategoriye de ayrılarak hesaplanır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden (OSGB’lerden) hizmet alınma zorunluluğu 01.01. 2014 itibariyle başlamıştır. Hizmet sözleşmesine göre osgb yönetmelik tarafından belirlen osgb fiyat listesi için ve web sisteminden yetkili osgb listesi içerisinde bulunan osgb kocaelifirmaları ile iletişime kolaylıkla geçilebilir.  Firmanız için en iyi osgb firmaları seçmeniz sizin ve çalışanlarınızın zarar görmemesi için önemli bir etkendir. Çünkü insan sağlığı çok önemlidir. En ufak bir ihmal mal ve can kaybına neden olabilir. En iyi osgb firmalarına araştırırken mutlaka referanslarını incelemeniz gerekmektedir. Ne kadar çok referans var ise araştırma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Firmalar arasında da osgb fiyat listesi iş yeri hekimi çalışma süresi için ayrı hesaplanarak  iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri hesaplanarak  sağlık personeli çalışma saatleri hesaplanarak sizlere farklı bir ücretlendirme sunacaklardır. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında osgb yönetmelik tarafından bildirilen “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır. Bu maddeye göre,10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakikadır. Diğer işyerlerinde, az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

OSGB HİZMETLERİ NELERDİR?

OSGB işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için kurulan iş sağlığı ve güvenlik birimleridir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel  Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir. Osgb hizmetleri yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırlarına komşu illerde de hizmet verebilmektedir. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB işinin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi bünyesinde en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenlik uzmanı ve en az bir diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. OSGB hizmetleri iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için;
– İşe giriş ve periyodik muayene,
– Çalışma ortamı gözetimleri,
– İSG eğitimi,
– Risk analizleri,
– Kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi,
– Acil durum planının hazırlanması,
– İlkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer  birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.
– Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN AMACI NELERDİR?

Ortak sağlık güvenlik birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
– İşçilerin sağlığının gözetimi,
– Çalışma ortamının gözetimi,
– Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
– İlk yardım ve acil müdahale,
– Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız ortak sağlık güvenlik birimi’nin sorumluluğundadır. Osgb hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır. Alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilebilir. OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi)’nin avantajları içinde en önemlilerinden biri de, yasalardan doğan yükümlülüğünüz olan işyeri hekimi, risk grubuna göre iş güvenliği uzmanı, sağlık elemanı gibi elemanları görevlendirme sorumluluğunuz olmamasıdır. İşletmelere, bulundurmadığı doktor ve iş güvenlik uzmanı  için her ay 5.000 TL, yardımcı sağlık personeli için 2.500 TL olmak üzere toplam 12.500 TL’lik aylık cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Verimli Bir Çalışma Ortamı

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ideal çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli iş koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;
– Çalışanların sağlığının gözetimi
– Çalışma ortamının gözetimi
– Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
– İlk yardım ve acil müdahale
– Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminin Hizmetinin Diğer Avantajları
– İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² sağlık hizmetleri, 8 m² iş güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacaktır.
– İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak, işveren ve ortak sağlık ve güvenlik birimi uyumu içinde aksaklıklar giderilecektir.
– Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine kurumlar tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
– Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlar; sadece eksikleri tespit etmeyecek, bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi gizlilik ilkesini temel alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimleri yapacaktır.
– İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.
– Deneyimli kadrosu, etik değerlere verdiği önem, çalışma ahlakı ve prensipleriyle, ortak sağlık ve güvenlik birimi sizlerle iş ortaklığı yapmaktan onur duyacaktır.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Ortak sağlık birimi kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
1)-En az bir işyeri hekimi,
2)-En az bir iş güvenliği uzmanı,
3)-En az bir diğer sağlık personeli,
4)İstihdamı zorunludur.
Ayrıca bu birimlerin Bakanlığa karşı iş ve işlemlerinden sorumlu olacak bir sorumlu müdür gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz. Osgb iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde; en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilk yardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur. İş sağlığı ve iş güvenliği osgb hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan Ortak sağlık ve güvenlik biriminin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve aşağıda belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.

Osgb’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi
– Steteskop,
– Oftalmoskop
– Tansiyon aleti,
– Otoskop , buzdolabı,
– Termometre, seyyar lamba,
– Işık kaynağı,  tartı aleti,
– Küçük cerrahi seti,  paravan, perde v.b,
– Boy ölçer, refleks çekici,
– Pansuman seti,   muayene masası,
– Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malz.
– Tekerlekli sandalye, ekg cihazı, negatoskop,
– Keskin atık kabı, ilâç ve malzeme dolabı,
– Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),

Osgb İçin Başvuru İşlemleri

Kurulacak Ortak sağlık ve güvenlik birimler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda belirtilen ekler ile başvururlar:
– Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
– Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi, iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi, bu kişiler ortak sağlık ve güvenlik birimi sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,
– Ortak sağlık ve güvenlik biriminin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı,
– Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,
– Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
– Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,
– Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde ortak sağlık ve güvenlik biriminin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oy birliğiyle aldığı karar,
– İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
– OSGB iş güvenliği uzmanları veya ortak sağlık ve güvenlik biriminden görevlendirilmiş işyeri hekimleri aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Yetkilendirilme Süreci

-Çalışma Bakanlığı osgb tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir.
-Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla 2 defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 1 yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.
-Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içerisinde Bakanlıkça uygun yetki belgesi düzenlenir.
-Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
-Yetki belgelerinin, ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.
-İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır,
-Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN HİZMET ALIMI NASIL YAPILIR?

– İSGB’lerde (İşyerinde kurulan İş sağlığı ve güvenliği birimi) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması durumunda ortak sağlık ve güvenlik birimi ile işveren arasında; ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde  çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile ortak sağlık ve güvenlik birimi arasında sözleşme imzalanır.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
– Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri ortak sağlık ve güvenlik biriminde kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerince bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler, osgb yönetmeliği tarafından Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç iş günü içinde, diğerleri en geç on beş iş günü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.
– İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.
– Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve genel müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI NASILDIR?

– İSGB ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
– İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,
– İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,
– İşçilerin İSG eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
– İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
– Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,
– İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludurlar.
– İşyerlerinde İSG hizmeti sunmak üzere ortak sağlık ve güvenlik birimlerince görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, ortak sağlık ve güvenlik birimi arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar ortak sağlık ve güvenlik birimlerince işverene teslim edilir.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler. – Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işverenin, işçilerin ve bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, İSG ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, İSG hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Kurma Şartları
Ortak sağlık güvenlik birimleri (OSGB) firmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından nasıl yetkilendirilir? OSGB nasıl kurulur? Ortak sağlık güvenlik birimi nasıl oluşturulur? OSGB firması kurma şartları nelerdir? OSGB firması kurmak için gerekli evraklar nelerdir bunları açıklamaya çalışacağız.

Osgb Kurmak İçin Gerekli Evraklar
Öncelikle OSGB yani ortak sağlık güvenlik birimlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan tanımında da görüldüğü üzere Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirket özelliğini sağlayan tüzel kişiliklerdir. Bu nedenle kamu kurumları hastaneler, üniversiteler, kamu kurumlarının teşebbüsleri, iştirakleri ve şirketler ortak sağlık güvenlik birimi kurabilir ve Bakanlıkça yetkilendirilebilirler. Buradan da anlaşılacağı gibi şahıs firmaları adi ortaklıklar OSGB kurmak için yeterli bir tüzel kişilik değildir.

Başvuru esnasında başvuru dosyasında bulunacak evraklar;
– Ticaret Sicil Gazetesi şirket tüzüğünde ortak sağlık güvenlik birimi hizmetleri gibi bir ibare bulunmasına gerek olmamakla birlikte iş güvenliği hizmetleri bulunmasında fayda vardır. Ayrıca; şirketi temsile müftedir olan kişinin imza sirküleri.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi de tam süreli görevlendirilen en az bir tane iş yeri hekimi , iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin tam zamanlı iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri bu kişiler ortak sağlık ve güvenlik birimi sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütnameleri
– Ortak sağlık ve güvenlik biriminin sorumlu müdürlüğü görevini üstlenen ortak sağlık ve güvenlik birimi sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi OSGB yetkisi almaya aday şirketin sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulacak yere ait olan yapı kullanma izin belgesi diğer bir değişle yapının iskan belgesi.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi için başvurulu yapılacak yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.
– Ortak sağlık güvenlik birimi yetkisi almak için gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi bu alan OSGB şirketi adına ise veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi firması olarak kullanılacak mahale ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde ortak sağlık ve güvenlik birimi açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge diğer bir değişle itfaiye raporu.

Osgb Kurmak İçin Gerekli Fiziki Şartlar

Bakanlık tarafında yetkilendirilebilmek için Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı alan hakkında kesin bir karar bulunmamaktadır. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri iş merkezlerinde kurulur veya sanayi bölgelerinde kurulur gibi her hangi bir dayatma olmada da ortak sağlık ve güvenlik birimlerin kurulacağı bina ve alan için kesin çizgiler çizilmiştir.
Yönetmeliğe göre ortak sağlık ve güvenlik birimleri kuruldukları binanın mutlaka iskanı olmalı ve tapu kayıtlarında işyeri olarak geçmesi gerekmektedir. Yalnızca tapu kayıtlarında mesken olarak geçen bir bina zamanla tamamen işyeri durumunda kullanılır hale gelmiş ise ve binada mesken olarak kullanılan alan bulunmuyor ise bunu belediyeden alacakları bir belge ile belgelendirdikleri sürece bu mahallerde de kurulabilirler. Ortak sağlık ve güvenlik birimi firmaları hizmet sahalarını yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte; işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 metrekarelik ilk yardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur şekilde dizayn etmeleri gerekmektedir.

Bunların dışında fiziki olarak Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak yetki alınacak mahal;

– Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak planlanan bina başka bir hizmet amacı ile kullanılan bir yerin içerisinde olacak ise mutlaka ayrı bir girişi olmalı ya da bina içerisinde ayrılmış ve diğer birimlerden izole edilmiş bir alan olmalıdır. Bu durum belediyeden alınacak numarataj belgesi ile belgelendirilmelidir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak kullanılacak fiziki alanda her hangi başka bir faaliyet gösterilemez.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak planlanan bina, sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
– Binanın elektrik tesisatında yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak ve kaza riski oluşturmayacak şekilde gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
– Binanın acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalı ve çıkışları önleyici engel bulunmamalı, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde acil çıkışları gösteren işaretlemeler yapılmış olmalıdır.
– Yangın yönetmeliğine uygun şekilde yeterli tertibat sağlanmalı, yangın söndürme ekipmanları görülebilir ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
– Binanın havalandırması, iklimlendirmesi ve aydınlatması yeterli olmalıdır.
– Binanın tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı çalışanların sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde yeterli sağlamlıkta olmalı, taban döşeme ve kaplamaları kaymaz şekilde ve hijyeni sağlayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. Saydam, yarı saydam ve camlı bölmeler güvenli malzemeden yapılmış ve gerekli işaretlemelerin yapılmış olması gerekmektedir.
– Pencere ve kapılar güvenlik açısından risk oluşturmamalıdır.

Osgb Kurmak İçin Gerekli Personel Şartları:

– Ortak sağlık güvenlik birimi kurulabilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortak sağlık ve güvenlik birimi belgesi ile yetkilendirilebilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam zamanlı iş sözleşmesiyle çalışan en az bir tane
– İşyeri hekimi (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip hekim)
– İş güvenliği uzmanı ( İş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzman )
– Diğer sağlık personeli (işyeri hekimi ile birlikte hizmet veren öncelikli olarak çevre sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyeni )bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu kişiler başka bir OSGB’de veya işyerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamazlar

(OSGB) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin Coğrafi Hizmet Sahaları:

OSGB’lerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmeleri demek coğrafi olarak tüm Türkiye’de hizmet verebilecekleri anlamına gelmemektedir. Ortak sağlık güvenlik birimleri yalnızca Kuruldukları il sınırları ve Kuruldukları ile konuşu olan iller sınırı dahilinde hizmet sunabilirler. Örnek vermek gerekir ise Ankara’da kurulmuş olan Bir OSGB firması Eskişehir de bulunun bir işletmeye OSGB hizmeti verebilirken İstanbul’da Bulunan bir işletmeye Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmeti veremezler. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri diğer illerde ve kendi kuruldukları il sınırları içerisinde şube ve ya irtibat bürosu Bakanlıkça ortak sağlık güvenlik birimi kurma koşullarını sağlamadıkça açamazlar. Buradan da anlaşılacağı gibi her bir ortak sağlık ve güvenlik birimi şubesi kurma çabası aynı zamanda yeni bir ortak sağlık ve güvenlik birimi yetkisi almak ile eş koşullardadır.

OSGB’lere Kim Ruhsat Veriyor?

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin ilk başvuru incelemesi, yetkilendirme işlemleri ve işleyiş denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. İşyeri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri arasındaki sözleşmelerin onayları İSG-KÂTİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı) üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her OSGB’nin İSG-KATİP’te bir dosyası vardır. Bu dosyada hizmet verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler de tutulur. Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde ihale yapılması suretiyle de alabilir.

OSGB’ler Nasıl Denetleniyor?

OSGB’lerin işleyiş usul ve esaslarını belirlemek, yetkilendirmek ve denetlemek konusunda sorumlu ve yetkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’dür. OSGB’ler öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı uzman kadrosundaki personel tarafından denetlenmektedir. Öte yandan Bakanlık onayı gereğince SGK’nın sosyal güvenlik denetmenleri de iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren OSGB ve eğitim merkezlerini denetleme yetkisine sahiptir. OSGB’lere yapılacak denetimler yılda en az iki kez ve habersiz yapılır. Denetime gelindiğinde Ortak sağlık ve güvenlik biriminin kapalı olması durumunda denetlenecek kurumun sorumlu müdür aranabilir ve Ortak sağlık ve güvenlik birimini açması istenilebilmektedir. Denetim elemanlarının tümünün İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş bulunan İSG-KATİP programı kullanıcı şifreleri bulunmaktadır. Bu programa göre ruhsat bilgilerinden tutunuz Ortak sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmekte, kontrolleri buna göre yapmaktadırlar.

Denetimlerde Hangi Konular İncelenir?

OSGB’ye denetime gelen denetmen/müfettiş ya da uzman önce sorumlu müdür ve personel kontrol edilir. Bunlar içerisinden sigortasız ya da izinsiz çalışanlar varsa bu husus ilk olarak denetlenir.

Denetimlerde ayrıca şu hususlar incelenir:

– Bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluk,
– Faaliyet mekanının yetki verilen plana uygunluğu,
– Uygun tabelanın kullanılması,
– Çalışma ortamı ve sağlık gözetimine ilişkin kayıtların eksiksiz tutulması,
– Sözleşme yapılan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanması veya onaylanan planın kayıt altına alınması,
– Sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılması ve zamanında Bakanlığa bildirilmesi,
– İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının eksiksiz tutulması,
– Personel değişikliklerinin beş gün içinde Bakanlığa bildirilip bildirilmediği,
– Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması,
– Hizmet verilen işyerlerine zorunlu haller dışında, aynı personelin hizmet vermesinin sağlanması,
– Yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgelerin verilmesi,
– Yetki aldığı mekânda genel müdürlükçe izin alınmamış faaliyette bulunmaması denetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan matbu denetim tutanağı kullanılmaktadır. Tutanaklara OSGB mesul müdürünün yada OSGB çalışanının imzası alınır. İmzadan imtina edilmesi halinde tutanağın bir sureti OSGB’ye bırakılmaz. Tutanağa ihtirazi kayıt ile imza atmak mümkün olduğu gibi beyan verilerek tutanağa yazılması da istenebilir.

Hangi Cezalar Uygulanıyor?

Denetimlerde idari para cezası yerine OSGB’nin geçici olarak kapatılması, ruhsatının iptal edilerek sürekli olarak kapatılması gibi yaptırımlar bulunmaktadır. Bunun için her eksiklik için OSGB’ye bir ceza puanı verilir. Hangi eksikliğin ne kadar ceza puanı vereceği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Örneğin SGK denetmenlerinin yada diğer kamu personelinin OSGB’deki denetimlerini engellemek ağır ihlaldir ve 50 ihtar puanı verir. Denetimler sonucunda ceza puanları İSG-KATİP sistemine işlenir.Ceza puanlarının toplanması sonunda eğer OSGB’nin ceza puanı kapatmayı gerektiyorsa bu işlemler Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. İdari yaptırımlara itiraz etmek isteyen OSGB sahipleri de denetimi SGK’nın denetmenleri/müfettişleri yapmış olsa bile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne itiraz etmelidir.Öte yandan denetimlerde işyerinde sigortasız çalışanların bulunması halinde bu SGK tarafından idari para cezası uygulanmasını gerektirecektir. Yeni düzenlemeye göre iş için sağlık raporları aile hekimi ve hastane gibi yerlerden alınmayacak. İş için sağlık raporları Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurumlar tarafından alınacak. Eğer çalıştığınız kurum veya işletmede iş hekimi var ise sağlık raporu oradan alınabilecek. Eğer iş yerinizde iş hekimi yok ise iş yerinizin anlaşmış olduğu osgb sağlık raporu için iletişime geçmeniz gerekmektedir.

OSGB’LER İÇİN İHTAR VE UYARILAR NELERDİR?

-OSGB’ ler için yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, Ek-7’de belirtilen şekilde ihtar puanları uygulanır.
-Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’ nin o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır.
-İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kurumların, o ihlale ilişkin ihtar puanları 3 yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.
– Osgb yetki belgesi geçerliliği;
– İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,
– Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda 6 ay süreyle askıya alınır.
– Askıya alınma işlemini gerektiren durumların tekrarı halinde yetki belgesinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır.
– OSGB yetki belgesi, alan kişilerin askıya alınma süresince bu yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ ler taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden başka bir OSGB’ den temin etmek zorundadırlar.
– Bu yönetmelik uyarınca OSGB’ lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;
– Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,
– Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
– Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,
– Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
– Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yapmalarının veya hizmet vermelerinin tespiti, hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.
– Yetki belgesi iptal edilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerin kurucu veya ortakları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz.
– Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere genel müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan OSGB’ lerin belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.
– Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ ler sorumludur.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL OLARAK

– Yetki alan ortak sağlık ve güvenlik birimleri, yetki aldıkları adreste Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Bakanlık onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
– Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda İSGB ve OSGB’ leri denetler.
– Yetkilendirilen Ortak sağlık ve güvenlik birimler 5 yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için genel müdürlüğe müracaat eder. Vize süresinin bitiminden önce genel müdürlükçe vize işlemleri sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgeleri iptal edilerek durum 10 gün içinde yazı ile bildirilir.
– Ortak sağlık ve güvenlik birimleri herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade ederler.

OSGB EĞİTİM

İşveren, 15.05.2013 tarihli resmi gazetede çıkan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. Osgb Eğitim, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  1. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  3. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

1) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
2) Geçici ve Belirli Süreli İşlerde Eğitim
3) Yangın Eğitimi
4) İşlere Yönelik Özel Eğitim
5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim
8) Makine Koruyucuları ile İlgili Eğitim
9) Gürültülü Ortam Çalışmalarında Eğitim
10) Titreşimli Ortam Çalışmalarında Eğitim
11) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim
12) Elle Taşıma İşlerinde Eğitim
13) İlkyardım Eğitimi
14) Hijyen Eğitimi
15) Ergonomi Eğitimi

Asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarına verilen eğitimlerinden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi yönetmeliği her yıl olduğu gibi osgb yönetmeliği 2015 yılında da yeni değişimler ve maddeler ekleyerek resmi gazetede duyurusunu yaparak iş güvenliğini 2 kat daha arttırmış bulunmaktadır. Ortak sağlık güvenlik birimi yönetmeliği il ve ilçelerine ait yetkilendirilmiş osgb listesi 2015 yılına ait firmalarını da güncelleyerek web sisteminde duyurusunu yapmıştır.

Yetkilendirilmiş osgb listesi 2015 yılında daha da artmıştır. Bunun sebebi denetimlerin hızla artması ve ceza sisteminin fazla olması ve en önemlisi de insan sağlığının daha değerli olması listelerde artış göstermektedir. Web sitesinden size en yakın hizmet almak isteyeceğiniz osgb listesi 2015 olarak listeleyebilir ve en iyi osgb firmalarını araştırabilirsiniz. Osgb listesi 2015 yılında en çok araştırılan bölgeler arasında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illeridir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımı hızla artmaktadır. İş yerleri ortak sağlık güvenlik birimi listesi hakkında hemen bilgi alabilir ve firma ile irtibata kolaylıkla geçebilir. Özellikle ortak sağlık güvenlik birimi listesi arasında en çok dikkat çeken ve geçen yıllara bakarak Kocaeli ilimiz oldukça hızlı artış göstermiştir. Kocaeli osgb listesi osgb yönetmelik tarafından web sisteminden duyurusunu yaparak firmaların isimlerini, adres ve telefonlarını şirketlere duyurmuştur. Kocaeli osgb listesi incelendiğinde toplam Kocaeli osgb firmaları 56 adet olarak dikkat çekmektedir. En iyi osgb firmaları arasında Kocaeli osgb firmaları ilk 4 sıraya giren ilimizdir. osgb listesi incelendiğinde 56 adet olan osgb Kocaeli firmaları içerisinde Kocaeli iline bağlı olan Gebze osgb firmaları da bulunmaktadır. Gebze osgb firmaları da gün geçtikçe artmaktadır. OSGB Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 yıldır Büyükşehir bünyesindeki personele hizmet gereklilikleri yapmayı başaran ilimizdir. Merkez 27 Kasım 2011 yılında çıkan İşçi Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği yetkisini ülkemizde ilk alan belediye OSGB kocaeli ili özelliğini taşıyor. 6 bin personelin sağlık taramalarını yapan merkez, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de periyotlar halinde gerçekleştiriyor. Osgb Kocaeli büyük şehir belediyesine hizmet veren firma hizmet alması gereken iş yerleri için seferberlik göstermiş durumunda. Yetkili osgb listesi incelenirken mutlaka deneyimli iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri olan bir firma araştırmalısınız. ile bilgi, tecrübe ve hizmet kalitesini sürekli eğitim ve teknolojik gelişmelerle hizmetlerini devamlı daha iyi olması için sürekli çalışan bir firma bulmalısınız. Araştırmış olduğunuz yetkili osgb listesi içerisinde bulunan firmaların şirket çalışanlarına eğitim konusunda yardımcı olabilecek eğitim verebilecek bir firma seçmenizde yararlı olacaktır. Araştırma yaptığınızda yetkili osgb listesi içerisinde bazen sistemden kaynaklanan iptal edilmiş firmalar da karşınıza çıkabilir. Bunun için her zaman bakanlık tarafından revize edilmiş osgb listesi kullanmalısınız. Yine teknolojiden faydalanarak iptal edilen osgb listesi, onay bekleyen osgb listesi, illere göre osgb listesi,en çok tercih edilen osgb listesi için ayrı ayrı inceleyebilirsiniz. İMES 1994 yılında  çalışan sayısı 50 – 60 kişi olan 3 firmaya ortak hizmet vermek için İMES Sanayi Sitesinde İMES Ortak Sağlık Birimi olarak kuruldu. 2009 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği yayınlanmasından sonra iş güvenlik hizmetleri de eklenerek “İMES Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek iş sağlığı ve güvenliği alanında yaklaşık 20 yıl süredir hizmet vermektedir.

İmes Osgb işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
– İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi,
– İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetimi, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmesi,
– İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması,
– İlk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
– Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması,
– İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması,
– Konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine getirmektedir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız