Muğla

Muğla

Muğla OSGB

Muğla Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır. Muğla Osgb bu kapsamda iş yeri sahiplerine hizmet sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabilmek OSGB’nin en önemli avantajlarından birisidir.  Osgb firmaları tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörler tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde iş yeri sahibine Ezel OSGB ekibi tarafından sunulmaktadır. OSGB’ler şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlar ile çalışarak öneriler geliştirmektedir. Bu sayede iş yeri ortamı daha güvenli ve sağlıklı hale gelmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

  1. a) Rehberlik ve danışmanlık: İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak. Osgb listesi içinde bulunan bütün firmalarda iş güvenliği uzmanları bu yükümlülüğü taşımaktadır.
    b) Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
    c) Çalışma ortamı gözetimi:

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt:
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
e) İlgili birimlerle işbirliği:
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

            Osgb firmaları Muğla ilindeki işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere “İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi” ile gerektiğinde diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

En az bir SGK çalışanı bulunan tüm işletmeler işyeri sağlık hizmeti almak, işyeri hekimi bulundurmak ve böylece tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almak zorundadır. Ancak az tehlikeli sınıfta olup 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı bulundurmaz.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak iş sağlığının tesisinde ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinde işletmelere hizmet veren OSGB firmaları kurumsal olarak çalışarak iş yerlerinin güvenliğini sağlamaktadır. Tüm bu hizmetler osgb fiyat listesi kapsamında ele alınmaktadır.

İş Sağlığı Hizmet Süreci;

İşyeri Hekiminin Görevleri

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız