Karaman

Karaman

Karaman OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. İş yerlerinde iş güvenliğini ve sağlığını sağlamakla görevli olan kuruluşlardır.

Karaman OSGB firmaları iş yerleri adına iş güvenliği ve sağlığı faaliyetlerini sistemli bir şekilde yürütür. İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulması işlemlerini gerçekleştirir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar osgb arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir. osgb firmaları bu görev bilinciyle çalışıp iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılmasını sağlamaktadır.

OSGB firmaları mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışmaktadır. Bu kapsamda işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanını görevlendirir. İş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilecek kişiler; Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlardır. İş güvenliği uzmanları rehberlik ve danışmanlık yaparak iş yeri sahiplerinin yapması gerekenleri kontrol etmektedir. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları risk değerlendirmesi başlığı altında iş güvenliği uzmanı yapmaktadır. osgb listesi dâhilinde bulunan firmalarda iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11.maddesine göre işverenler; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşyerlerinde, acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması zorunludur. Bu planı Ezel OSGB çalışanları en iyi şekilde hazırlayarak çalışanların iş sağlıklarını gözetmektedir.

Bu konuda yapılacak çalışmalar, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır. Buna göre aşağıda belirtilen çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması gereklidir.

osgb firmaları Karaman ilindeki iş sağlığı ve güvenliğini korumak için bu çalışmaları yürütmektedir.

İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir:

  1. Risk değerlendirmesi sonuçları.
  2. Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
  3. İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
  4. Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
  5. Sabotaj ihtimali.

İşverenler, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri almalıdır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olmalı ve toplu korumayı esas almalıdır. osgb fiyat listesi içinde tüm bu hizmetler iş verenlere sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız