İşyerlerinde Uygulanması Gereken Acil Durum Önlemleri

İşyerlerinde Uygulanması Gereken Acil Durum Önlemleri

ACİL DURUM NEDİR?

Acil durum, yaralanmalara veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır. 

Yangın, deprem, sel/su baskını, yoğun kar yağışı, toplu gıda zehirlenmesi, parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları, iletişim sistemini çökmesi, enerji kesilmesi, sabotaj, salgın hastalıklar vb. durumlar acil durumlara örnek gösterilebilir.

İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici faaliyetler büyük önem taşıyan bir konudur. Acil durumlar için alınan önleyici faaliyetler de bu durumun bir parçasıdır. İşverenler ve çalışanlar kendilerini ve işletmelerini acil durumlara karşı hazır hale getirmek ile ayrı ayrı yükümlüdürler. Acil durum planları, acil durum ekipleri, tatbikatlar her iş yerinde uygulanması gereken konulardır. Bizde bu yazımızda ilgili konulardan bahsedeceğiz.

Acil durum planları

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.
 

Acil Durum Ekipleri

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Tatbikat

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Ece Kurtçuoğlu

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız