Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (osgb) 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek Ezel OSGB firmasının görevleri arasındadır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi periyodik kontroller, işe giriş muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım gibi konularda iş yerlerine hizmet vermektedir. Osgb firmaları Eskişehir sınırları içerisinde bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir.

            Osgb firmaları bünyesinde en önemli görevlerden birisi iş güvenliği uzmanlarına düşmektedir. İş güvenliği uzmanlarının rehberlik ve danışmanlık, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle iş birliği gibi görevleri bulunmaktadır.  İş güvenliği uzmanları, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunarak rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanları ayrıca çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek ve İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamakla görevlidir. Eskişehir Osgb listesi kapsamında bulunan firmalar iş güvenliği uzmanlarının önemli bir yerinin olduğunun farkında olup ekipleri buna göre oluşturmaktadır.

OSGB kapsamında verilen bir diğer hizmette çalışanların sağlık durumlarının kontrolünü sağlamaktır. İşyeri hekimliği bu sorumluluğa uygun olarak görev yapmaktadır. İş sağlığı kapsamında iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi görev yapmaktadır.

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere, iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara iş yeri hekimi denilmektedir.

Ayrıca Eskişehir osgb iş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara iş yeri hekimi denilmektedir.

Firmalar İşyeri Hekimi’ni kendi firması kadrosunda istihdam edebileceği gibi OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) vasıtası ile hizmet alımı şeklinde de yapabilir. Bütün bu hizmetler osgb fiyat listesi kapsamında size sunulmaktadır.
T.C. Çalışma Bakanlığı 27.11.2010 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin İşverenin Yükümlülüklerini belirleyen İkinci Bölümünün 5.Maddesi şöyledir.
“İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İSGB oluşturmakla, bu birimde bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.
İşveren, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını işyerinde, Bakanlıkça belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden (OSGB’lerden) hizmet alarak da yerine getirebilmektedir.”

İşyerinizin konumuna ve yasal gerekliliklere uygun olarak Osgb firmaları revirinizi kurmakta, ihtiyaçlarını tamamlamakta ve çalışacak personelin atamasını yine istekleriniz doğrultusunda yapmaktadır. Revir hizmetleri kapsamında;
•    Enjeksiyon
•    Pansuman
•    Serum Takma
•    Küçük Cerrahi Müdahale
•    Acil Yardım Uygulamaları
•    Tansiyon Ölçümü
•    Şeker Ölçümü
•    Elektro Kardiyografi (Ekg) gibi hizmetler sunulmaktadır.

İşyeri Hemşiresi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması kısmında ”İşyeri Hemşiresi (diğer sağlık personeli ) görevlendirmeyen işverene 2500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza öngörülmektedir.” Osgb firmaları bunun önüne geçmek için işverenlere her türlü hizmeti sağlamaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız