Bolu

Bolu

Bolu OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (osgb): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler (gerçek ya da tüzel kişilikler) tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. OSGB kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan şirketlerin bünyelerinde yer almayıp, her biri kendi başına çalışan işletmeler olup, ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Ezel OSGB bu kapsamda iş yerlerine en kaliteli hizmeti vermektedir. Firmaların bütün ihtiyaçları en kaliteli şekilde karşılanmaktadır.

Osgb Firmaları Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

(1) OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından sorumludur.
b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından sorumludur.
c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından sorumludur.
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludur.
d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından sorumludur.
e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve mazeret bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur.
f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludur. Osgb listesi içerisinde yer alan bütün kuruluşlar bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir.  Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB firmaları tarafından işverene teslim edilir. Bu kapsamda osgb firmaları Bolu da hizmet vermektedir. 
(3)  OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen göstermektedir.
(4) OSGB firmaları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
(5) OSGB firmalarınca istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KÂTİP üzerinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmektedir.
(6) OSGB firmaları herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin Genel Müdürlükçe iptal edilmesi halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade etmektedir.
(7) OSGB firmalarında sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, OSGB firmasınca en geç 30 gün içerisinde yeni sorumlu müdürün İSG-KÂTİP üzerinden atanması zorunludur.

Firmalara sunulan bütün bu hizmetler osgb fiyat listesi içerisinde yerini almaktadır.

İş yerleri iş sağlığını korumak amacıyla hem iş yeri hekimi hem de iş yeri hemşiresi bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

6331 sayılı kanunun 30. maddesinin b fıkrasının 2. bendinde işyeri hemşiresinin (kanunda geçen tanımı ile diğer sağlık personelinin) nitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi işyerlerinde görev alabilecekleri konularının çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği söylense de henüz bu konu ile ilgili yönetmelik çıkmamıştır.
Genel olarak İşyeri Hemşiresinin Görevleri şunlardır;

– Revir Hizmetleri
– Enjeksiyon
– Pansuman
– Aşılama Çalışmaları
– İş sağlığı kayıtlarının tutulması
– Eğitim
– Danışmanlık

İşyeri Hemşiresi Çalıştırmamanın Cezası Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması kısmında ”İşyeri Hemşiresi (diğer sağlık personeli ) görevlendirmeyen işverene 2500 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda ceza öngörülmektedir.”

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız